Като член на Българска астрологична асоциация (БАА) получавате отстъпки от таксите за лекции, семинари и конференции организирани от БАА и взимате участие в дейността на ръководния орган на БАА - Общото събрание. За да станете член трябва да се запознаете с Устава, да приемате целите и задачите, които са поставени в него и да желаете да работите в сътрудничество с другите колеги от Асоциацията за осъществяването им. Трябва да подадете и молба по образец до Управителния съвет на БАА.

При подаване на молбата в офис на БАА се заплаща първоначален членски внос от 10 лв (еднократно). Годишният членски внос е 30 лв.

 


До Управителния съвет

на “Българска астрологична асоциация”

МОЛБА

за членство в сдружение

“БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ”

 

             от .......................................................................................................

                                               /име, презиме, фамилия/

            телефон за връзка:............................................................................

             адрес: .................................................................................................

             е-mail: .....................................................................................…........

 

Моля да бъда приет/а за член на “Българска астрологична асоциация”.
Декларирам, че съм запознат/а с Устава на асоциацията и съм съгласен/съгласна
да работя за постигането на целите й.

 

Дата:                                                                                    Подпис: