Приета на учредителното събрание на БАА

Цели и задачи:
- Издигане на научното, образователно и медийно ниво на астрологията в България
- Защита на правата, дейността и интересите на астролозите в страната
- Практическо приложение на астрологията като наука в различните сфери на живота
- Установяване и развитие на връзки с подобни организации в чужбина
- Подготвяне на специалисти астролози
- Взаимодействие с организации и лица, чиято дейност е насочена към духовно, културно, физическо и професионално израстване на човека

Основни направления в дейността на Асоциацията

Научно-изследователско
- Изготвяне на астрологични бази данни като основа за научни изследвания /към която ще имат достъп всички членове на Асоциацията/
- Разработка на теория и методология за научно-астрологически изследвания по видове и типове, според различни направления в обществения живот: история, политика, икономика, селско стопанство, здравеопазване, спорт, образование, култура, духовно развитие, психология, социология, прогностика, национална сигурност, криминалистика, педагогика, туризъм и др.
- Създаване на работни групи, екипи и научно-изследователски центрове, /в перспектива астрологически институт/ за осъществяване на гореспоменатите дейности, като в тях могат паритетно да участват както практикуващи, професионални астролози, така и начинаещи и ученици-астролози, според възможностите, подготовката и нивото на астрологическите си знания
- Осъществяване на съвместна дейност със специалисти от гореизброените направления и прилагане на астрологичните разработки в практиката
- Участие в международни проекти, в това число представяне на български астрологични разработки и изследвания на международни астрологични общества

Образователно
- Изготвяне на единен базисен учебен методологичен план в обучението по астрология
- Подготвяне и разработка на учебно-методическа литература по астрология
- Провеждане на курсове, лекции, семинари и консултации
- Създаване на астрологична библиотека, в това число електронна
- Осъществяване на стъпки за признаването на астрологията, като равностойна дисциплина в системата на българското образование
- Изграждане на образователни центрове, материална база и единни критерии определящи компетенцията както на преподаватели по астрология, така и на студенти
- Подготовка на преподаватели в различните направления на астрологията
- Провеждане на семинари по обмяна на преподавателски опит

Издателска дейност
- Издаване на учебна литература
- Издаване на периодични издания
- Създаване на Интернет страница на Асоциацията и развитие на комуникациите с подобни общества в Интернет пространството
- Преводи на чуждестранна астрологична литература
- Издаване на информационен бюлетин на Асоциацията
- Издаване и финансиране на трудове на български астролози, членове на Асоциацията, в страната и в чужбина
- Издаване на книги, лекции и изследвания на български астролози върху компакт дискове
- Издаване на аудио-визуални продукти с астрологична тематика

Връзки с обществеността
- Изготвяне на програма и стратегия за изграждане имидж на астрологията
- Провеждане на професионални астрологически консултации с физически и юридически лица
- Участие в радио и ТВ предавания от името на Асоциацията за популяризиране и издигане престижа на астрологията в обществото
- Изготвяне на рекламни материали: брошури, календари, плакати, картини

Връзки с чуждестранни организации
- Изпращане на уведомителни писма до водещи астрологични международни организации за учредяването на Асоциацията и покана за сътрудничество
- Организиране на астрологични срещи, семинари, конгреси в България с международно участие
- Участие на членовете на Асоциацията в Балкански, Европейски и Световни астрологични срещи, форуми и конгреси
- Установяване и развитие на връзки с чуждестранни астрологични учебни и научни центрове за обмяна на опит и квалификация
- Установяване на връзки с чуждестранни периодични издания и издателства с астрологична тематика
- Покана на лектори от чужбина

Регионална политика, създаване на астрологически центрове в страната
- Създаване на астрологични информационно-научно-образователни центрове в страната
- Регионални и национални семинари, лекции, форуми с участие на лектори от цялата страна