Устав на Българска астрологична асоциация

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ“

(изменен с решение на ОС от 15.10.2021 изменен с решение на ОС от 25.02.2017, изменен с решение на ОС от 05.07.2013 година)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружение „Българска астрологична асоциация” (БАА), сдружение с нестопанска цел на български астролози, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието ”БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ с нестопанска цел, което може допълнително да се изписва и на чужд език – „BULGARIAN ASTROLOGICAL ASSOCIATION”
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. (изменен с реш. на ОС от 25.02.2017 г.) Седалището на “БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ” е в гр. София, адресът на неговото управление е: София бул. „Пенчо Славейков” № 39, ет. 4, ап.7

ЦЕЛИ

Чл. 4 Сдружението се създава със следните цели:

 1. Да способства за въвеждане на постиженията и методите на астрологията в обществения живот, развитието на човека, развитието на науката, образованието и културата в Република България;
  2. Да способства за обединяването на астролозите в страната и напредъка на астрологията като наука и професия;
 2. Да съдейства за създаване на благоприятни условия и разработва програми за научна и образователна работа на своите членове, за повишаване качеството и достъпността на астрологичните продукти и услуги в Република България;
 3. Да съдейства за осъществяване на международен обмен на програми, кадри, литература и специализирана информация;
 4. Да се грижи за организацията и представителството на интересите на астролозите в Република България, за спазване на правата на своите членове, както и усъвършенстване на техните услуги по съответния законен ред;
 5. Да стимулира използването на астрологическите знания и подходи в различните сфери на обществения живот в Република България.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, чрез които Сдружението ще работи за постигането на своите цели, са:
1. Изграждане на постоянен център на Сдружението, както и регионални представителства;
2. Установяване и поддържане на контакти и отношения с международни астрологични организации;
3. Организиране на образователно-квалификационни курсове, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, конгреси, публични лекции и консултации;

 1. Организиране на професионалното разпространение на астрологически знания, методи и услуги;
  5. Оказване на консултативно-методическа помощ и съдействие на институциите, гражданските и научните организации, на астролозите, както и на изучаващите астрология, за овладяване и прилагането на астрологичните знания и методи;
 2. Подпомагане на усъвършенстването на професионалната практика на астролозите, професионалното им развитие;
 3. Реализиране на издателска и експертна дейност за създаването, финансирането, рецензирането и публикуването на български и преводни астрологически трудове, периодични списания, сборници, методически ръководства и специализирани издания;
  8. Създаване на регионални клонове, консултативни, квалификационни и информационни центрове и работни групи за координиране и подпомагане дейността на своите членове и потребителите на техните услуги;
 4. Сдружението разработва, предлага и внася за разглеждане пред местните и централните ведомства и други държавни институции предложения и документи по регламентацията на научните, практическите и организационните проблеми на астрологията;
  10. Съдейства на членовете си за участие в местни и международни проекти, конгреси, конференции и срещи, като договаря финансово и техническо сътрудничество, реализация на международни проекти и взаимодействие с чуждестранни обществени и научни организации;
  11. Грижи се за публичния облик на астролога и формира обществено мнение за ролята и възможностите на астрологията.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в частна полза на Сдружението и разходва имуществото си за реализиране на програмата за развитието на дейността в различните области и сфери, съгласно настоящия Устав.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Научно-изследователска дейност.
 2. Образователна дейност.
 3. Издателска дейност.
 4. Връзки с обществеността и с чуждестранни организации.
 5. Създаване на регионални представителства.

Стопанска дейност

Чл. 8. (1). За постигане на основните си цели Сдружението извършва свързана с тяхното осъществяване допълнителна стопанска дейност, като: издателска и рекламна дейност, продуцентска и импресарска дейност, агентство и мениджмънт на кариерата, отдаване на вещи, движимо и недвижимо имущество под наем, реализация на стоки и услуги, свързани с повишаване квалификацията на своите членове.

(2.) Приходите от дейностите по предходната алинея се използват за финансиране на дейности за осъществяване на основните цели на Сдружението.

СРОК
Чл. 9. Сдружението не e ограничено със срок.

ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани в Закона.

Чл. 11. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, приходи от собствени програми и проекти; дарения, помощи за реализация на програмите си; от спонсориране, както и от разрешено от Закона за този вид юридически лица управление и разпореждане с имуществото му.

Чл. 12. Имуществени вноски на членовете: Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начинът на внасянето им.

Чл. 13.(изменен с реш. На ОС от 05.07.2013 г.) (1). Всеки кандидат-член на Сдружението, при подаване на молба за членство дължи встъпителен еднократен членски внос от 10 лева за физическите лица и 20  лева за юридическите лица. Заплащането на встъпителната вноска е предпоставка за разглеждане на молбата му. При неодобряване на молбата еднократната вноска се връща обратно на лицето.

(2) Всеки член дължи годишен членски внос в размер на 30 лева – за физически лица и 50 лева за юридически лица.

(3) Членският внос следва да се плаща наведнъж до 31 март на текущата година. Управителният съвет може да освободи някои членове на сдружението от заплащане на членски внос като например: учащи, пенсионери, инвалиди и др.

Чл. 14. При приключване на годишния баланс при загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

ЧЛЕНСТВО
Чл. 15. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, с астрологически интереси и познания, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

Придобиване на членство:

Чл. 16. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Управителният съвет разглежда и одобрява молбите на кандидатите за членство в Сдружението.

Права и задължения на членовете

Чл. 17. Членовете на Сдружението имат следните права:

– да участват в управлението на Сдружението;

– да бъдат информирани за неговата дейност;

– да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функциите, свързани с целите на Сдружението;

– да ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл. 18. Членовете на Сдружението са длъжни:

– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
– да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 19. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените вноски, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 20. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвеждат действия след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 21. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 22. Членството в Сдружението се прекратява:

– с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;

– с изключването на лицето;

– с прекратяване на Сдружението;

– при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 23(1). (изменен с реш. на ОС от 05.07.2013 г.) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

– е извършил груби или системни нарушения на Устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на Сдружението;

– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в  Сдружението несъвместимо;

– е просрочил с повече от 2 години заплащането на годишния членски внос;

– системно не участва в дейността на Сдружението.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва изключването пред Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

(3) При маловажни случаи на нарушения по този член, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

Чл. 24(1). (изменен с реш. на ОС от 05.07.2013 г.) Отпадането се счита настъпило с вземането на решението от Управителния съвет.

(2) Изключеният член може да обжалва изключването си пред Общото събрание на БАА в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година след изключването.

(3) Управителният съвет поддържа актуален списък на членовете на Сдружението.

Чл. 25. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 26. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове плюс себе си едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Предвижда се събрание на делегатите, които ще представляват членовете на Сдружението, когато то е над петдесет човека.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. (Изменен на ОС от 05.07.2013 г.) Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава;
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 • приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 • приема бюджета на Сдружението;
 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 • отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 • взема решение за разпореждането и обременяването с тежести на недвижимите имоти на Сдружението;
 • взема решения за откриване и закриване на клонове;
 • взема решения за участие в други организации;
 • взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или настоящия Устав.

Свикване

Чл. 29. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението или онлайн.

Чл. 30. Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право в писмен вид да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 31. (Изменен на ОС от 15.10.2021)Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обявява в ТР най-малко един месец преди насрочения ден, както и на официално обявените имейли на всеки от членовете на Сдружението.

Кворум
Чл. 32. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване
Чл. 33. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 34. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 1. юридически лица, в които той е управител или може да наложи и възпрепятства вземането на решения.

Решения
Чл. 35. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 23, т. 1 и 4 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 36. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол
Чл. 37. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол
Чл. 38. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението, да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по- късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл. 39. (изменен на ОС на 05.07.2013 г.) Управителният съвет (УС) се състои от три лица – членове на Сдружението.

Мандат
Чл. 40. (изменен на ОС на 05.07.2013 г.) Управителният съвет се избира за срок от 4 години, като негови членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия
Чл. 41. (изменен на ОС на 05.07.2013 г.) Управителният съвет:

 • избира Представляващ Сдружението от своя състав;
 • представлява Сдружението заедно и поотделно и определя обема на представителната власт на членовете си. Управителният съвет може да вземе решение при отсъствие по уважителни причини или невъзможност от страна на Представляващия Сдружението друг член на УС да го представлява. По съдебни спорове между юридическото лице с нестопанска цел и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица;
 • осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на този Устав;
 • подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 • подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 • определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 • определя адреса на Сдружението;
 • приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 • приема правила за работата си; Правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;
 • взема решения за назначаване на работници и служители с оглед дейността на Сдружението и сключва трудови договори;
 • взема решения за отпадане на членство при условията на настоящия Устав;
 • взема решения по всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Заседания
Чл. 42. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Представляващия Сдружението по негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Представляващия Сдружението не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

Чл. 43. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 33.

Чл. 44. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Представляващия Сдружението, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

 

Решения
Чл. 45. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 31, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Контрол
Чл. 46. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със Закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА /ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 47. Управителния съвет избира Представляващ Сдружението измежду членовете си.

Чл. 48. Представляващият Сдружението няма права да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението без единодушно решение на УС.

КЛОНОВЕ
Чл. 49. С решение на УС на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 50. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на УС на Сдружението за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителите.

Чл. 51. (изменен на ОС на 05.07.2013 г.) Управителят на клона (в страната) представя пред Общото събрание на Сдружението отчет за дейността на клона и отчет за разходваните средства.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 52. (изменен на ОС на 05.07.2013 г.)  Общото събрание и УС на Сдружението водят протоколи от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 53. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 54. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а едва след това на недвижимото имущество на Сдружението.

Имущество след ликвидация

Чл. 55. (1)Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя с решение на Управителния съвет и със съгласие на Общото събрание.
(2). За вземане на решение по предходната алинея, ликвидаторът на Сдружението свиква Общото събрание. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на Сдружение „Българска астрологична асоциация“, проведено на 22. 05. 2004 година и е изменен на датите, посочени в него;
 • 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на Закона, се заместват по право от повелителните му правила.