Резюмета на доклади от 12-та конференция, Пловдив

СЕМЕЙНИ МОДЕЛИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ОТРАЗЕНИ В РОЖДЕНИТЕ И КОМПОЗИТНИТЕ ХОРОСКОПИ
Лектор – Д-р Светла Балтова

Членовете на едно семейство са събрани с определена цел, те учат един от друг и/или взаимно се подхранват с определени качества. При сравняването на рождените хороскопи на членовете на семейството ще обърнем внимание на някои особено значими взаимоотношения:

 • Тези между Слънцето, Луната и Асцендента, проследени в разглежданите хороскопи
 • Връзките чрез Сатурн и Юпитер, особено интераспекти между Луната и Сатурн.
 • Интераспекти, включващи Лунните възли.
 • Връзките чрез транссатурновите планети
 • Еднакви или сходни планетни взаимоотношения в разглежданите хороскопи.

Изводите от анализа на дотук изброените фактори се допълват с разглеждането на хелиоцентричните хороскопи на лицата и на композитния хороскоп. Ще разгледаме няколко примера за илюстрация.

Всички гореописани техники позволяват на астролога да помогне за изясняване на дълбоките връзки между индивидите, и оттам за разрешаване на семейни конфликти. Тогава той има възможността да насочи мислите и действията на членовете на семейството в градивно направление.

 

КОНФИГУРАЦИИ ЗА БОГАТСТВО – ДХАНА ЙОГИ ВЪВ ВЕДИЧЕСКИЯ ХОРОСКОП
Лектор: Екатерина Димитрова

Dhana означава богатство, а yoga означава комбинация. Много такива комбинации са дадени в Джьотиш, но основно те включват домовете 1, 2, 5, 9, 11 и техните управители.

Защо тези домове? Brihat Parashara Hora Shastra нарича 2 ри дом dhana bhava, домът на парите, богатството “house of wealth.” 11 ти дом е labda bhava, или домът да доходите, приходите. Човек, за да придобие голямо богатство и двата дома и техните управители трябва да са благоприятно разположени и силни.

Трите тригонални дома 1, 5, и 9 са наричат домове на Лакшми lakshmi-sthanas, местообитанието на богинята Лакшми, ведическата богиня на богатството, изобилието. Те се наричат домовете на добрата съдба и късмета и отразяват добрите ни дела, заслугите ни от минали животи purva punya or “past life merit – заслуги от минал живот” За да дойде потока от голямо богатство в живота на човек, домовете 5 и 9 ти и техните управители също трябва да са благоприятно разположени в хороскопа.

Луна-Марс комбинация. Ако Луна и Марс са в комбинация в хороскопа, също може да дадат голямо богатство, ако е подкрепено и от други фактори и ако тези планети са силни. Комбинацията се нарича Чандра Мангала йога .

Всички хороскопи на милиардери имат множество дхана йоги – комбинации между домовете 1, 2, 5, 9, 11 и техните управители.

Участващите планети, в чийто периоди те са направили своето богатство са в много добро положение – екзалтирани или в собствен знак, или поне не са в падение.

Тези планети попадат в домовете свързани с богатството (1, 2, 5, 9, 11) или в други добри домове – ъглови (4, 7, 10). Тези милиардери не само минават през един от периодите на планетите образуващи дхана йоги през живота си, а през серия от благоприятни периоди на тези планети.

В доклада всички тези позиции ще бъдат изследвани в карти на известни личности

 

ПРЕДСКАЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО – АСТРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Лектор – Анелия Андреева

Предсказване на времето чрез астрологичен метод се прави най-добре в райони с умерен климат. където се срещат широка гама от различни атмосферни условия. Там са възможни наводненията, както и сушите, от време на време тропическа топлина, но и периоди с тежки измръзвания.

Влияния на планетите. Слънце – традиционно се смята, че носи горещо и сухо време. Основната му сила е да подчертае характеристиките на планетите, с които прави аспект. Например – аспект между Слънцето и Юпитер носи топло слънчево време, а аспект между Слънцето и Сатурн – по-хладно време.

Аспекти – кои аспекти трябва да вземем под внимание при изготвяне на една астро-метеорологична прогноза. Елементите на знаците – вода, въздух, земя и огън. Когато правим астрологични прогнози, без значение от какъв вид са те, добре е да имаме пред вид последните затъмнения на Слънцето и Луната. Някои от примерите показват връзка между затъмнения и природни феномени в България. Конкретно – наводненията през 2014г. – ще потърсим отговор на въпроса – „можеха ли да бъдат предвидени наводненията през 2014г?”.

 

ТОЧНИТЕ АСПЕКТИ – БЛАГОСЛОВИЯ ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ

Лектор: Кирил Стойчев

Темата за точните аспекти в астрологията е интересна за всеки астролог, но същевременно е една от малко проучените. По подразбиране се приема, че ако в един хороскоп има точен аспект това е важно, но как точно се проявява този аспект в живота на родения остава една непроучена докрай загадка. Сигурно е едно – точните аспекти носят в себе си голям потенциал и енергия, породена от взаимодействието на двете планети, участващи в аспекта.

Кое определя действието на аспекта – вида му, планетите, които участват в него, или начина, по който индивида живее (действа) и осъществява този аспект в своя живот? Предвид големия брой аспекти, обхвата на изследването е ограничен до съвпади на две планети. Орбис на аспектите в изследването – до 1 градус

Точният аспект е своята същност представ-лява голямо струпване на енергия. Тази енергия трябва да се използва, защото в противен случай тя се обръща срещу човека, или човека се обръща срещу обществото. Всеки един аспект може да се тълкува както на вътрешен план, като качества на родения, така и на външен план, като проява на тези качества в живота, като професионална реализация.

В изследването се акцентира на външната проява на аспекта. Ще разгледам проявлението на точните аспекти в живота на известни личности и обикновени хора, които са успели или са се провалили, в опита си да реализират потенциала на точните аспекти в хороскопа си.

 

ИНДИКАЦИИ ЗА ТАЛАНТ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Лектор – Весела Димитрова

Темата за факторите, влияещи върху способностите на личността за изобразителна дейност може да подпомогне преди всичко творческите личности и тези, които търсят начини да изразят себе си чрез езика на изкуството.

Изобразителното изкуство е една от сферите на Венера. В нея тя намира най-добри възможности да разгърне всичките си качества. Затова нейното положение в наталната карта е от голямо значение за развитието на таланта за рисуване. Друг фактор в наталната карта от първостепенно значение е Слънцето, доколкото то дава възможност на човека да твори, да създава, да се изяви.

Настоящият доклад обобщава резултатите от задълбочено проучване на картите на даровити личности – над 200 художници. В проведеното изследване са разгледани разположението на Венера и Слънцето по знак, стихии и аспекти. От тяхното разположение става видно кои знаци са предпочитани за Венера и Слънцето в картите на художниците. Знакът на двете планети е от голямо значение, тъй като той дава специфични възможности за проява на художествени способности и в частност в областта на изобразителното изкуство.

Специално място в проучването е отделено на отдалечеността на Венера от Слънцето, положението и източно и западно от Светилото, което позволява да се определи любимото място на Венера спрямо своя еталон.В проучването се обръща специално внимание и на аспектите на Венера с останалите планети и възлите, като се прави извод за любима планета и любим аспект, които тя има в картите на надарените художници.

В доклада се засягат и допълнителни фактори, които се отразяват върху разкриването на талант в изобразителното изкуство. Ще се акцентира върху силно подчертания зодиакален знак, оказващ влияние върху сюжета в изобразителната дейност.

Изводите от проведеното изследване ще улеснят откриването на даровити деца, ще способстват за по-бързо определяне на заложбите и талантите на индивида, особено в по-ранна възраст, ще допринесат за по-пълно разгръщане на творческия потенциал на личността.

АСТРОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗБРАЧИЕ

Лектор: Славчо Митрев

В този доклад, на базата на 100 хороскопа наблюдавам положението на планетите по знак и дом, аспектите, статуса им и как това се отразява на брака. изследвам и класическите общи сигнификатори за брака и извеждам кои са най-важните астрологични показатели за безбрачие


ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ФАКТОРИТЕ В ХОРОСКОПА, КОИТО ГИ ОТКЛЮЧВАТ

Лектор: Веселина Стойчева

Психичното разстройство е състояние на психиката, което води до поведение, отклоня-ващо се от приеманото за нормално, и е свързано със субективно страдание и непълноценност. Обхватът на приеманото за психично разстрой-ство и отношението към него варира в широки граници при различните култури и във времето, като и днес има различия в дефинициите, оценяването и класификацията на психичните разстройства.

Ние живеем в бързо променящи се, напрегнати условия, в постоянен стрес и пренатоварване на организма. От най-ранна детска възраст сме поставени в състезателна среда, постоянно сравняване и оценяване. Тази непрекъсната надпревара с времето за съвре-менния човек естествено повишава и тревож-ността пред множеството алтернативи, между които трябва да взема решение. Повтарящата се постоянна тревожност е в основата на повечето психични заболявания, но също така психичните заболявания се разглеждат като разстройства на мозъчните вериги, вероятно дължащи се на сложно взаимодействие между генетични фактори и личен опит. Статистиката показва, че над една трета от хората в повечето страни покриват критериите за психично разстройство в определен момент от живота си. Можем ли чрез астрологията да открием психичните разстрой-ства и да прогнозираме кога могат да се отключат?


ЛУННИТЕ СТОЯНКИ В АРАБСКАТА АСТРОЛОГИЯ

Лектор: Реджаил Реджеб – Реджи

В доклада се разглеждат лунните стоянки в арабската астрологична традиция, като се цитират астролози от средновековиетокато Ал-Бируни, Маслама Ал-Маджрити, Ахмад Ал-Буни, Абду Рахман Ас-Суфи. Цитирани са техни трудове „Хронология на древните нации” – Ал-Бируни „Целта на мъдрия”- Маслама Ал-Мадж-рити; „Слънцето на Великото познание”- Ахмад Ал-Буни; „Книга за съзвездията”- Ас-Суфи.

Лунните стоянки се явяват един от най-древните методи за разделяне небето на сектори, базирани на ежедневното движение на Луната от една звездна група към друга. Те са двадесет и осем на брой и имената им са свързани с неподвижните звезди от съзвездията.

Наименованията на лунните стоянки нямат пряко влияние спрямо звездите. Според Ал-Бируни началото на първата лунна стоянка Ал Шератан винаги започва от нула градуса на знака Овен, въпреки че неподвижните звезди, които я оформят могат да се отместят. Това ни показва, че системата от стоянки в арабската астрология се базират изцяло на тропикалния зодиак. Тя играе важна роля в подбора на точното време за брак, започване на работа, пътуване, покупко-продажба, съдебен процес, начало на лечение. Освен това те се използвали в изготвянето на различни лекарствени смеси, изработка на талисмани, занаятчийство и дори е било необхо-димо да се съблюдават за изравянето на заровено имане.

Описани са някои важни стоянки и тяхното значение в елективната и в частност натална астрология според древните автори. Посочвам значението на двадесета лунна стоянка, която се свързва със сполуката, щастливо време за занимания с изкуство, забавления, любов, хоби. Дадени са примери с известни личности в чиито хороскопи тази стоянка е проявила своята положителна роля. Пояснява се също така употребата им в метода вторични прогресии.

 

 

ВЛИЯНИЕТО НА АСПЕКТА КВИНКОНС
Лектор: Румяна Тончева

Две планети са в аспект квинконс когато са на разстояние 150 градуса една от друга. Този аспект е специфичен и нестандартен, тъй като влияе в несъвместими по природа, елементи и качества знаци. Аспектът създава трудности в адаптацията/при участие на Луната/ и особено в приспособяване към промени. Дава предраз-положеност към състояния на стрес и прояви на неадекватност, но постепенно с времето развива устойчивост и умения за справяне с трудностите.

Квинконсът е минорен аспект, но по сила достига влиянието на мажорните аспекти, особено когато е точен! Аспектът е втория по-големина след опозицията, което определя и по-същественото му влияние в сравнение с другите минорни аспекти.

Динамика на аспекта. Има връзка с планетите Марс, Меркурий, Плутон и Уран!

Базисни качествата свързани с природата на знаците Овен, Дева и Скорпион Взаимодействие между домове:

– 1 и 6 дом /физическо тяло и здраве/

– 1 и 8 дом /физическо тяло и енергетиката на организма/

 

Теми, които засяга:

 • Лична енергия, цели, посока на действие, проявление
 • Работа, ежедневни задължения, служене
 • Здраве – физическо, аномалии, дефекти, травми, дисбаланс
 • Интелектуални занимания, анализа, дълбочина на разбирането, научни изследвания. Наличие на Уникални способности или таланти..
 • Финансови интереси и общи финанси
 • Състояния на безпокойства, кризи, екстремалност
 • Лична трансформация
 • Възстановяване, възраждане, излизане от застой,действия по реорганизация, възстановяване и подреждане.

В политически, икономически структури – нестабилност, периодически промени

 

В хорарната астрология – квинконсът между главните сигнификатори е показател за трудност в осъществяване на въпроса. Необходимост от преформулиране на проблема и търсене на по-необичайно решение. Във въпроси свързани със здраве – посочва функционални нарушения, травми и проблеми, които могат да бъдат сложни…, но решими!

 

СЛЪНЧЕВИТЕ И ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ В ПРОГНОСТИКАТА

Лектор: Маргарита Паскалева

Слънчевите и лунните затъмнения са едно от най-значимите природни явления и ценен метод в прогностиката, оказвали въздействие както върху отделната личност, така и върху обществата още от най-дълбока древност. В древността слънчевите затъмнения са били възприемани като предвестник за предстоящи бедствия, епидемии, войни, глад и т.н.

Слънчевите и лунните затъмнения са циклични явления. Повтарят се почти в един и същи ред през интервали от време, наричани цикли Сарос. Слънчеви затъмнения има само по време на Новолуние, а лунни – само по време на Пълнолуние. Това, което ги различава от ежемесечните Новолуния и Пълнолуния, е участието и на лунните възли, които винаги са в близост до светилата.

Ще бъдат представени хороскопи на конкретни събития в мунданен аспект и няколко лични хороскопа като примери. Накратко ще бъде описано влиянието на затъмненията в зависимост от мястото им по знак и дом в личния хороскоп. Но основно ще бъде акцентирано върху примерните хороскопи, хороскопите на затъмненията и събитията, които са последвали след тях в мунданен план и в живота на отделния човек, като се има предвид, че аспектите към рождени планети или ъглови домове трябва да бъдат с орбис +/- 1 до 2 градуса.

Тълкува се периодът на влияние и тяхната сила преди, по време и след затъмнението. Целта на този доклад е да покажа и докажа силата на влияние на затъмненията – факт, който отдавна е известен на древните звездобройци, но понякога подценяван като метод за прогнозиране от съвременниците ни.