Етичен кодекс

Етичен кодекс на астролога

/настоящият етичен кодекс е дискутиран и приет на Общо събрание на БАА на 10 декември 2006 година, гр. София/

Подкрепяйки този кодекс, астролозите са съгласни и зачитат разнообразието от астрологични методи и школи, и едновременно с това, базират своята астрологична практика на определен стандарт, който включва анализ и прогноза, както върху астрологичната карта на отделна личност, така и на групи, колективи или държави.
Професионален Астролог – Към момента на създаване на този Етичен кодекс в България вече съществува дефиниция на тази професия, според Националната класификация на професиите. Според този Етичен Кодекс за Астролог се счита: лице, което притежава необходими и достатъчни знания и умения за провеждане на астрологична практика, като за това може да получава финансово възнаграждение (хонорар).

Астрологична практика – по смисъла на този Етичен кодекс, за астрологична практика се счита:

  • Консултантска практика (устна, писмена или чрез медии);
  • Преподаване и обучение по Астрология;
  • Изследователска работа по Астрология;

Общи правила:
Астрологът е длъжен да използва знанията и уменията си с пълното съзнание за отговорността, която носи и в съгласие с настоящите етични принципи, които го ръководят в неговата/нейната практика и/или взаимоотношения с други организации, астролози, ученици или медии.
Астрологът служи на интересите на клиента, обществото и астрологията, ръководейки се от следните основни принципи:

  • Да не вреди!
  • Да не съди!
  • Да не лъже!

С работата и поведението си астрологът трябва да работи за издигане имиджа на професията Астролог, във всички ситуации трябва да демонстрира обективност и професионално отношение.

Взаимоотношения с медии, организации, други астролози и ученици:
Астрологът трябва да се въздържа от публични коментари или предсказания относно личния, емоционалния живот или здравословното състояние на публични личности, а когато това е необходимо да поднесе информацията така, че да не накърни авторитета на Астрологията и на личността.
Астрологът не трябва да експлоатира доверието на широката общественост давайки неверни обещания, изявления или заключения. При публични изяви трябва да допринася за постигане на разбиране за астрологията като интерпретационна система базирана на астрономични и астрологични знания и теория, и на символен език.
Когато рекламира астрологични дейности, астрологът трябва да се придържа към истината. Това означава, че няма право да си присвоява звания или степени, които не притежава.
Астрологът полага съзнателни усилия за своето лично и професионално развитие и обучение. Това може да бъде осъществено чрез посещението на курсове, четене на астрологична литература, посещение на семинари и конференции.
Астрологът преподава на учениците си материал, за който е получил необходимите обучение, квалификация и опит.
Астрологът не трябва да критикува открито дейността на други астролози, злепоставяйки техния имидж.
Астрологът подпомага усилията на своите колеги в името на развитието на Астрологията, повишаване доверието на широката публика в Астрологията и издигането на имиджа на професията Астролог.

Взаимоотношения с клиенти:
Според този кодекс, клиент е всяко лице, което ползва астрологична помощ/консултация от астролог, независимо дали със или без заплащане.
Астрологът е длъжен да пази конфиденциалността и анонимността на клиента и на всички материали, свързани с него. За да използва пълните му данни (име, дата, място и час на раждане) за публикуване или обучение, трябва да получи изрично разрешение за това.
Астрологът е длъжен да уведоми клиента за методите си на работа, времетраенето и естеството на консултациите, а също така и размера на необходимото заплащане преди започването на каквато и да е работа.
Астрологът трябва да се убеди, че изискванията на потенциалния клиент са в областта на неговата компетенция, и ако не са, да препоръча колега с подходящ опит или познания.
При построяването на хороскопа астрологът е длъжен да използва стандартни методи и процедури, основани на точни данни: дата, място и време на раждане. Ако се използва ректифицирано време или алтернативен метод, клиентът трябва да бъде уведомен за това.
Интерпретацията и оценката на хороскопа трябва да бъдат направени на базата на астрологични съответствия и правила. Използването на не-астрологични методи и техники трябва задължително да бъде оповестено на клиента.
Астрологът не трябва да злоупотребява с получената от хороскопа и по време на консултацията информация за клиента.
Астрологът трябва да се въздържа от даването на каквито и да е медицински, юридически или финансови съвети на астрологична основа, докато не получи подходяща квалификация и умения за това.
Астрологът има право да откаже да даде на клиента информация за трето лице по собствена преценка.
Астрологът трябва да се отнесе с уважение към разбиранията и вярванията на клиента, да зачита неговото право на себеизява, да се въздържа от крайно негативни предсказания (или смърт), които биха могли да причинят страх, безпокойство или да ограничат личностното развитие на клиента.


Настоящият кодекс е разработен на базата и опита на съществуващи световни астрологични сдружения, обединения и асоциации, а именно:

С работата и поведението си астрологът трябва да работи за издигане имиджа на професията Астролог, във всички ситуации трябва да демонстрира обективност и професионално отношение.