Програма на Българска астрологична асоциация

Приета на учредителното събрание на БАА

Цели и задачи:
– Издигане на научното, образователно и медийно ниво на астрологията в България
– Защита на правата, дейността и интересите на астролозите в страната
– Практическо приложение на астрологията като наука в различните сфери на живота
– Установяване и развитие на връзки с подобни организации в чужбина
– Подготвяне на специалисти астролози
– Взаимодействие с организации и лица, чиято дейност е насочена към духовно, културно, физическо и професионално израстване на човека

Основни направления в дейността на Асоциацията

Научно-изследователско
– Изготвяне на астрологични бази данни като основа за научни изследвания /към която ще имат достъп всички членове на Асоциацията/
– Разработка на теория и методология за научно-астрологически изследвания по видове и типове, според различни направления в обществения живот: история, политика, икономика, селско стопанство, здравеопазване, спорт, образование, култура, духовно развитие, психология, социология, прогностика, национална сигурност, криминалистика, педагогика, туризъм и др.
– Създаване на работни групи, екипи и научно-изследователски центрове, /в перспектива астрологически институт/ за осъществяване на гореспоменатите дейности, като в тях могат паритетно да участват както практикуващи, професионални астролози, така и начинаещи и ученици-астролози, според възможностите, подготовката и нивото на астрологическите си знания
– Осъществяване на съвместна дейност със специалисти от гореизброените направления и прилагане на астрологичните разработки в практиката
– Участие в международни проекти, в това число представяне на български астрологични разработки и изследвания на международни астрологични общества

Образователно
– Изготвяне на единен базисен учебен методологичен план в обучението по астрология
– Подготвяне и разработка на учебно-методическа литература по астрология
– Провеждане на курсове, лекции, семинари и консултации
– Създаване на астрологична библиотека, в това число електронна
– Осъществяване на стъпки за признаването на астрологията, като равностойна дисциплина в системата на българското образование
– Изграждане на образователни центрове, материална база и единни критерии определящи компетенцията както на преподаватели по астрология, така и на студенти
– Подготовка на преподаватели в различните направления на астрологията
– Провеждане на семинари по обмяна на преподавателски опит

Издателска дейност
– Издаване на учебна литература
– Издаване на периодични издания
– Създаване на Интернет страница на Асоциацията и развитие на комуникациите с подобни общества в Интернет пространството
– Преводи на чуждестранна астрологична литература
– Издаване на информационен бюлетин на Асоциацията
– Издаване и финансиране на трудове на български астролози, членове на Асоциацията, в страната и в чужбина
– Издаване на книги, лекции и изследвания на български астролози върху компакт дискове
– Издаване на аудио-визуални продукти с астрологична тематика

Връзки с обществеността
– Изготвяне на програма и стратегия за изграждане имидж на астрологията
– Провеждане на професионални астрологически консултации с физически и юридически лица
– Участие в радио и ТВ предавания от името на Асоциацията за популяризиране и издигане престижа на астрологията в обществото
– Изготвяне на рекламни материали: брошури, календари, плакати, картини

Връзки с чуждестранни организации
– Изпращане на уведомителни писма до водещи астрологични международни организации за учредяването на Асоциацията и покана за сътрудничество
– Организиране на астрологични срещи, семинари, конгреси в България с международно участие
– Участие на членовете на Асоциацията в Балкански, Европейски и Световни астрологични срещи, форуми и конгреси
– Установяване и развитие на връзки с чуждестранни астрологични учебни и научни центрове за обмяна на опит и квалификация
– Установяване на връзки с чуждестранни периодични издания и издателства с астрологична тематика
– Покана на лектори от чужбина

Регионална политика, създаване на астрологически центрове в страната
– Създаване на астрологични информационно-научно-образователни центрове в страната
– Регионални и национални семинари, лекции, форуми с участие на лектори от цялата страна