Астрология и йога

Лектор: Веселин Дончев
Доклад представен на Втората Астрологична Конференция на БАА, отличен от аудиторията в залата за най-добър доклад
  За първи път думата йога се споменава в пространните съчинения известни под името Веди, част от които са записани не по-късно от 2 500 г.пр.н.е. Основите на йогийското учение са изложени главно в Упанишадите – по-късно написана част от Ведите. Упанишадите е свещенна книга, която съдържа Веданта -философията на древна Индия. Ключово положение във Веданта заема идеята за абсолютната реалност или съзнание, наречено Брахман, което лежи в основата на цялата вселена.
Около VІ век пр.н.е. се появяват две големи епически поеми -“Рамаяма” от Валмики и “Махабхарата” от Вяса, като втората съдържа в себе си “Бхагавадгита”, която разказва как Бог или Брахман се въплащава в бог Кришна и обучава воина Арджуна в изкуството на Йога, като му показва най-вече как да се освободи, изпълнявайки дълга си. Същината на Раджа-Йога се излага в “Йога-сутра” на Патанджали, за която се смята, че е написана през трети век пр.н.е. Класическото съчение на Хатха-Йога е “Хатха-Йога-прадипика”, което описва различните асани и дихателни упражнения съставляващи основата на съвременната йогийска практика.
Думата йога произлиза от санскритски корен юдж, който има значения “свързвам”, “прикрепвам”, “впрягам в ярем”, “насочвам и съсредоточавам вниманието”, “използвам”, “прилагам”. Тя означава също обединение или приобщаване. Това е истинско обединяване на нашата воля с волята на Бога. В своя увод към Гита според Ганди, Махадев Десай казва за йога:
„Йога означава впрягане на всички сили на тялото, ума и душата към Бога; предполага дисциплиниране на ума, емоциите, волята; означава душевно равновесие, което дава възможност да се гледа уравновесено и спокойно на живота във всичките му аспекти”.

Системата йога представлява  сама по себе си практически аспект на всички философии. Йога е философия на психологията и експериментирането. Тя е единствената система, в която няма място за спорове, предположения и съмнения, защото тя представлява практически път на анализа и синтеза на физическата и метафизическата Вселена. Няма нито една философия, в която по някакъв начин да не присъства йога.

Всяка форма на знание е резултат на три процеса:
-щателно експериментиране
-внимателно критическо наблюдение
-формиране на теория посредством метода на индукция и дедукция
Първите два в себе си са анализ, а третия синтез. Йога осъществява анализ и синтез на експериментални данни. Всички философии признават, че без щателно експериментиране и наблюдения и осмисляне не може да се построи адекватна теория. Йога изучава именно практическите аспекти. В широк смисъл йога включва в себе си всички философии, техните средства и методи. В това отношение йога е уникална система; всички знаменити основатели на философски школи в една или друга форма са практикували йога.

В Йога има четири главни пътя: Карма- Йога, Бхакти- Йога, Джана- Йога и Раджа- Йога.

Карма-Йога е Йога на действието – път, който избират предимно екстровертните натури. Тя пречиства сърцето, учейки ни да действаме безкористно, без да търсим изгода или награда. Откаpзвайки се от плодовете на делата си и предлагайки ги на Бога, човек извисява духа си.
Бхакти- Йога е пътя на посветените, който допада предимно на емоционални натури. В нея движеща сила е любовта, а Бог е нейното въплащение. Чрез молитви, преклонение и ритуали практикуващия Бхакти-Йога се посвещава на Бога, като превръща всичко, което прави, в безусловна любов и себеотдаване.
Джнана-Йога е пътя на познанието и мъдростта- най-трудният от всички – изисква могъща воля и интелект. С Джнана-Йога практикуващия изучава собствената си природа, но преди да се заеме с нея, желаещия да постигне всичко това трябва да е изминал всички други пътища на Йога, защото без себеотдаване, любов към Бога и сила на тялото и ума стремежът към себепознание е празно губене на време.
Раджа-Йога е цялостен метод за контролиране на мисълта чрез превръщане на физическата и умствена енергия в духовна. Често я наричат “царския път”. Тя е най-популярна от всички видове Йога.
Раджа-Йога има осем съставни части. Те предствляват последователност от действия и практики, които пречистват тялото и ума, и  довеждат до просветление. Наричат се яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дхяна и самадхи. Яма и Нияма контролират страстите и емоциите на йогата и го подържат в хармония с ближния. Първата част – Яма (ограниченията) се състои от пет морални принципа, които имат за цел преодоляване на всичко нишо  в човешкия характер. Яма включва ненасилие, правдивост на думите, мислите и делата, непосягане на чужда собственост, умереност и отказ от притежаване. Втората част е Нияма т. е. обичаите, също имат пет елемента предназначени да насърчават положителните качества: чистота, удолетвореност, аскетизъм, изучаване на свещените книги и постоянно съзнание за Божествено присъствие. Третата част са Асаните  (йогийските пози, в които застава тялото без усилие котролирайки ума и дишането) и четвъртата част е пранаяма (регулиране на дишането). Асаните и пранаяма образуват Хатха-Йога, която е част от Раджа-Йога. Целта на Хатха- Йога може да се разбере от съдържнието на самото й име. “Ха” на санскрит означава Слънце т.е жизненаната енергия на тялото, а “Тха” означава на санскрит Луна т. е. съзнание. Жизнената енергия е постоянна както Слънцето, а съзнанието е подложено на колебание, модулации, настроения, подеми и спадове подобно на Лунните фази на Луната. Когато тялото и съзнанието се обединят, енергията на съзнанието става спокойна, когато се успокои енергията на съзнанието, самото съзнание става спокойно.Управлявайки съзнанието може да се направлява дишането ритмично, а управлявайки дишането може да се контролира ума. Петата част е пратяхара означава насочване на сетивата навътре за да се постигне покой на ума, необходим за шестата част дхарана-концентрацията. Дхарана е стъпка към седмата част дхяна-медитация, чиято връхна точка е осмата част самадхи, или свръх съзнание.

Какви качества на характера са необходими за йога. В началото са нужни смелост, безстрашие и упорство, а след това съзнание, че не се знае нищо в сравнение с това, което е нужно да се научи. Това, което може да се направи е малко в сравнение с това, което предстои. За човека, посветил се на йога, е необходимо да има стремление да достигне това, което не е имал по природа, да узнае онова, което не е знаел, и да може да направи това, което не могъл да направи. Той трябва постоянно да развива своя мироглед. Неговата житейска програма следва девиза – “Винаги по-добре! Винаги напред!” Нужно е себеотдаване и упорито практикуване – това, което човек не може да направи добре днес,  да може да направи утре.
С практиката на йога човек се научава да различава все по-ясно, дисхармонията, безпорядъка, инерцията и заблужденията и да намери хармонията, реда и спокойствието.

След като Йога обхваща толкова неща, кои са планетите определящи я в хороскопа:

На първо място Йога трябва да има силно Слънце независимо дали е хармонично или поразено. Слънцето е символ на индивидуалното творчество, на реализацията на личността и първичния творчески импулс на инидивидуалното проявление. Даже когато е поразено Слъцето, то показва високо доверие на съдбата към родения, както и това, че личността е включена в силна, но едновременно и в дисхармонична кармична задача . Това означава, че човек се сблъскава с неприятности, ограничения и лишения. На по-високо ниво човек осмисля своя труден житейски път и разбира, че съдбата иска във всяка ситуация нещо определено, което в повечето случай противоречи на неговите желания и стремежи. С времето човек разбира, че обикновенно първия волеви импулс в повечето случай е погрешен, но съдържа рационално зърно, което трябва да се открие и именно това води към хармоничното му решение.  По-такъв начин човек с поразено Слънце е нужно да научи не само да блокира своята неуместна и несвоевременна инициатива, но и да намира способ да я трансформира приемливо и адекватно. За да се получи това трябва да застане на безлична позиция т.е. обективно да оцени ситуацията и себе си в нея, което е достатъчно сложно за честолюбивите амбиции на поразеното Слънце.
На второ място е планетата Марс.Тази планета указва на способността на родения за действие. При това, обикновенно в първия момент на включване на това действиие – истинските мотиви са слабо осъзнати. Марс изважда и прави забележим навън, вътрешния импулс към активно проявление – това е главната задача на тази планета. Марс реализира избора, проявява сила и практически решава задачите, активно, силово. Доколкото, основната практика на йога са физически упражнения, тук очевидно,  влиянието на Марс е силно акцентирано..
На трето място е Сатурн. Тази планета учи на търпение, акуратност, пунктуалност, сдържаност и развива силите на концентрация и целенасочено фокусиране на личната енергия. Сатурн заставя човек да измине целия си земен път чрез практическа отработка на опредлена кармична задача. При това той отчита възможностите на човек, неговия опит и образование, като му дава възможност да осъзнае своето несъвършенство, и да полага усилия по пътя на своето развитие. Сатурн създава условия, при които човек търпеливо и без да бърза решава  своята индивидуална житейска задача. Той принуждава човек стъпка по стъпка, минута по минута да следва своя път като му показва на какво място и в какво време трябва да представи резултата от своята дейност. Сатурн символизира дисциплината,  ограниченията, страданията, задръжките и  търпението. Неговото действие е бавно и продължително. Той ограничава и внимателно изразходва ресурсите, като цели оптимална реализация. Сатурн създава нови структури и  събира разнообразието и многочислените отделни прояви в едно цяло.  Практикуването на Йога изисква силно развити Сатурнови качества – като себедисциплина, въздържание, постоянство и скромност….
Силно влияние на човек, който се занимава с йога оказват и висшите планети Уран, Нептун и Плутон. Всяка по-сериозна работа над индивидуалните задачи винаги предполага използването на възможностите на висшите планети. Нещо повече, решавайки индивидуалните задачи човек едновременно участва в работата на проблеми, обозначени от обществото или група хора, с които го свързват теми или някой кармически задължения. С тяхна помощ той буквално се враства в  груповата и планетарна карма на своето поколение или епоха.
Висшите планети натрупват духовна енергия, и при определени условия и в определено време могат кардинално да изменят, както външното ниво на съществуването на човека, така и много негови вътрешни качества,  цялото негово същество.
Висшите планети са свързани със сили и енергии, които са изцяло духовни и трансцендентни. За да преживее Йога екстаза на самадхи /космическото съзнание/, трябва да има силно поставена висша планета в хороскопа си.
Така наречените “нисши” планети /от септенера/ достатъчно бързо проявяват създадения с тяхна помощ резултат. Висшите планети може дълги години да работят, върху изграждането на определено качество на характера като го усъвършенстват или обратно го разрушават, при това без да показват каквито да е междинни резултати, но обезателно ще демонстрират  окончателния резултат.
Трябва да се обърне внимание и на ретроградните планети. Съществуват две противоположни позиции. Едната, така наречената активна, е при директните висши планети.  Когато една висша планета е директна – тя показва активна, осъзната проява на качества и възможности, свързани с духовната сфера, както и духовни резултати посредством практическа реализация.
Другата позиция – така наречената пасивна – е при притежателите на ретроградни висши планети. Родените с тази позиция са силно чувствителни към всякакви промени. Те   натрупват своя духовен опит, някакси неосъзнато или без явен стремеж към външа практическа дейност.
Висшата ретроградна планета става осезаема и се разбира, тогава, когато  човек проникне  дълбоко в себе си във своя вътрешен свят и духовни потребности. Ретроградната висша планета помага да се усъвършенстват вътрешните сфери, правейки родения максимално интуитивен и способен да улови тънките вибрации на света и настъпващите промени.
Уран управлява въздуха и използвайки силата му той предлага постоянно обновление, мигновенно изменение на различните състояния, заставя всички да се подчинят на определен ритъм на живота. Уран предлага нова реалност. Това небесно тяло задейства в нас способности към бързи реакции и мигновенна ориентация. При директетен Уран човек има външна изява. Той е въвлечен в ситуации заставящи го активно да участва в социални програми, да приеме нещо ново, възможно не до край разбираемо, и често водещо към неизвестното. Човек с такава позиция на Уран е новатор, реформатор и се нуждае от постоянно обновление.
Ретроградния Уран насочва духовната енергията  навътре, подтиква и дава стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване чрез знания и вътрешно развитие на една по-голяма чувствителност и осъзнатост.
Нептун се свързва с интуицията и трансцеденталните преживявания чрез медитация и ясновидство. Нептун не притежава волеви качества и затова той се отнася към сензативното и възприемащо начало. Като управител на Риба и ХІІ дом Нептун има работа със съкровишницата на памета, в която е записано всичко от миналото и предишните въплъщения на човека.
При ретроградно движние Нептун увеличава духовните и мистични нагласи на родения, повишава неговите феноменални и екстрасензорни способности, освобождавайки го от културни догми, предрасъдаци и суеверия. Ретроградния Нептун дава по-силна и осъзната връзка с душата и с онзи фин вътрешен, субтилен свят на фантазии, въображение, спомени, емоции, мечтания…
Най-силно действа Плутон. Неговото действие е трансформиращо, ориентирано на развитие на вътрешните сили и възможности. Той може да различи и най-малките детайли, да установи съответствието и несъответствието на вътрешното и външното, възможното и невъзможното, да постигне обединение на вътрешното и външното в едно цяло с цел нещо по-добро, по-прогресивно. Независимо дали е хармоничен или поразен – Плутон,   помага да се удържа вниманието много дълго време. Плутон създава напрежение, чрез постоянен вътрешен дискомфорт, но постига максимална мобилизация на сили и възможности.
Плутон е главна движеща сила за успех в невъзможно трудни и тежки условия.
Директния Плутон е активен духовно и бързо реагира на глобалните проблеми и на световните процеси. Човек постоянно се стреми към силни усещания, въвлечен е в стресови, гранични състояния. Това вътрешно напрежение може буквално да преобърне света и самия човек. При ретрограден Плутон човек не се стреми активно да се разкрие, но духовното самоусъвършенстване  е също така необходимо,  може би даже в по-голяма степен. Човек работи скрито, със силна вътрешна мотивация и воля. С ретрограден Плутон човек се усъвършенства безконечно и при необходимост може да предаде на света не само своя опит, но и знанието как се създава този опит.
Лунните възли също имат голямо значение за избора на йога.  Те представляват особеностите в динамиката на развитие на човека, неговата лична еволюция и неговото участие в еволюцията на обкръжаващия го свят. Лунните възли представляват историческото развитие и включване на човек в процеса на еволюцията на вътрешния и външия свят т. е. неговата зависимост  от вътрешния опит на своята душа и миналото на своя народ и отношението му към това минало, така и тенденциите на развитие  в бъдеще.

Важно е взаимодействието между планетите т.е. аспектите. За да има сила и дисциплина трябва да има аспекти между  Слънце, Марс и Сатурн. Те дават основата за практикуването на йога. При наличие дори само на позитивни (секстил и тригон) аспекти между Сатурн и висшите планети не е достатъчно и това може да доведе до психически заболявания.
За духовното развитие голяма роля играят аспектите на висшите планети и най-вече Плутон. Той дава йога при позитивни аспекти (тригон или секстил) със Слънцето, Марс и Сатурн. При позитивен аспект с Юпитер, Плутон дава влечение към духовната страна на йогата.
Уран трябва да има позитивни аспекти със Слънцето, Марс и Сатурн, а Нептун с Марс. Голяма роля имат аспектите към Асцедента, защото те дават информация за физическата и психическа издържливост на човека.
Освен планетите влечение към йога дават астрологическите домове. За да подобри здравето си чрез йога, родения трябва да има в хороскопа си  силни първи или шести дом.
Първи дом показва личната енергия и излъчване на индивида, неговата конституция и темперамент.
Положението на куспида на Първи дом позволява да се ориентира човек в собственото си Аз.  Тази зона е пълна със сила и енергия, която съществува вътре в нас и определя жизнеността. Първи дом указва особеностите и типа  на фукциониране на психофизическата система, а също така проблемите на физическото тяло и адаптацията. Шести дом е свързан с физическите болести и тяхното лечение. Шести дом разкрива природата на разстройствата и показва колко значими са те в живота на родения, както и способа на тяхното лечение и привеждане на тялото в нормално състояние. У всеки човек в тялото или в ума съществуват слаби и уязвими места. Акцентирания VІ дом говори, че здравето, болестите и лечението са важни за есенциалния опит на човека.
Болести могат да бъдат вродени, развиващи се, хронически и дисбалансиращи- активирани от проблеми и стрес. Лечението на болестта включва няколко стъпки. Първата е разпознаването- изучаването на физическото и психическото фукциониране на организма. Втората е анализ: рационално изследване на причините и характера на разстройствата и от какво е причинена болеста. Третата стъпка е любящата дисциплина. Това е най-трудната страна на лечението, защото любовта и дисциплината рядко се срещат заедно. Любовта в здравето е нещо като опрощение на греховете, дисциплината рязко ограничение.  Любящата дисциплина- това е хитростта на VІ дом и това състояние показва как с помоща на магически техники отстояваме живота.
На духовната, интелектуалната страна на йога човек набляга, когато са силни трети и девети дом. При силен трети/девети дом Йога с усърдие чете свещените книги и  има компетентност да преподава и обучава в йога.
Трети дом акцентира на опита за придобиване на начално и средно образование- базово обучение необходимо за живота. Това образование в основата е конкретно и ориентирано на развитие на фундаменталните навици. Трети дом ни разкрива отношението към образованието, което съхраняваме през целия си живот. Той дава тоналността и важността на базовото любопитство в живота на всеки човек, а така също и неговата връзка с рационалното и аналитично мислене.
Девети дом повдига обучението на следващо по-високо ниво – нивото на колежа и  висшето образование. Девети дом дава интелектуалната надареност на човека. Този дом е свързан с абстрактното мислене. Девети дом отговаря за  интересите към религия и философия. Той дава представа за идеалния и съвършен свят, който човек иска да създаде. Девети дом отговаря за фундаменталните, академични знания във всяка една наука. Той е свързан с Гурото – нашия духовен наставник и Учител.
Окултната и мистична страна на йога има изява при силни осми и дванайсти дом. Осми дом спомага за енергообмена чрез контакти в социума. Свързва се с личната трансформация, преживявания в екстремални ситуации, фатални случайности, независещи от родения. Тук критични ситуации  работят за духовното пречистване и посвещение, контакти с невидимия свят и практическия окултен опит. Осми дом  показва как родения възприема енергиите от над материалните сфери, дали се стреми да ги преработи или отхвърли. Тук е възможна трансформацията на сексуалната енергия в духовна.
Дванайсти дом се свързва с усамотяването доброволно или принудително, саможертвата, физическите страдания, духовното пречистване на душата, благотворителността и милосърдието. В Дванайсти дом идва вътрешното развитие чрез езотерични, окултни и духовни школи или научни, медицински знания. Този дом определя всичко тайно, окултно, непроявено, психично. Дванайсти дом е свързан с Колелото на Самсара – Кармата и Дихармата, робството и освобождението…..Силен стелиум във Дванайсти дом има в хороскопа на великия индийски Учител и светец Рамакришна.

Хороскоп № 1 – Парамаханса Йогананда
Парамахамса Йогананда е Учител по йога, който предава своите знания на повече от 100 000  поклонници и последователи от цял свят. Слънцето на Йогананда е в V дом, в Козирог в трудна позиция на върха на Тау-квадрат, като Слънцето е в квадрат със Сатурн, Юпитер, а Сатурн е опозиция Юпитер. Този тау-квадрат показва труден житейски път на духовна и творческа реализация. Тау-квадрата на Слънцето в Козирог дава вроден стремеж към самодисциплина, самовзискателност, послушание и готовност за полагане на невероятни усилия.
Неговата мисия на Учител следва традиционна линия (Слънцето в Козирог), но същевременно той въвежда нова концепция за Бога и преподава по нов начин Йога, адаптирайки учението за западния свят.
Единствения мажорен позитивен аспект на Слънцето е секстил с Уран в Скорпион в ІІІ дом. Той е управител на VІ дом/ в знак Водолей/, което му дава нестандартно отношение към въпросите на болестите и лечението. Йогананда влиза  в това въплащение /Съвпад на Уран с Южния възел/, след като е постигнал вътрешно мистични знания на най-високо ниво. Като мистик и духовен Учител той е достигнал до сърцата на всички,  които са го познавали или по някакъв начин са се докоснали до неговото учение.
Силата, борбеността и енергията му,  идват от съвпада на Марс и Юпитер в VІІІ дом в Овен. Опозицията на тези планети със Сатурн, екзалтиран във Везни, подсилва неговата дисциплина и сила на  характера да преодолява трудностите и противоречията.. Йогананда има нов окултен подход и нови материални цености, които представя по един нов, духовен начин. Той дава една нова религия на човечеството (ретрограден Плутон съвпад със ретрограден Нептун в Х дом в Близнаци в тригони към Сатурн и секстили към Марс и Юпитер).
Новия подход към религията се потвърждава от конфигурацията Йод ( Марс в секстил към Плутон и Нептун, трите планети правят куиконкс към Уран). Това не е станало по лесния начин и Йогананда е трябвало да трансформира своята психика и емоционалност (Нептун и Плутон в квадрат с Асцедента), като преживее редица вътрешни  и външни изпитания.
Изключително много му помага големия тригон от Луна, Меркурий и Юпитер, който е в огнени знаци и водни домове. Този голям тригон му дава излъчване, топлина и сърдечност, дружелюбие и общителност, универсална любов към всички.. качества които притежават големите всемирни духовни Учители.

Хороскоп №2 на мъж
В този хороскоп има силно поразено Слънце ( в ХІ дом в Овен), което по дом е в заточение, а по знак в екзалтация. Слънцето е в квадрат със Сатурн (в VІІ дом , в Козирог), който е в много силна позиция – екзалтация по дом и трон по знак.
Друг труден аспект има  Марс (диспозитор на Слънцето) в опозиция с Плутон. Те управляват VІ дом, който е в Скорпион. Този аспект заедно с квадратурата Слънце със Сатурн му създава проблеми със здравето, като хронични болести на костите, нарушение на отделителната система и половите органи. Изхода в тази трудна ситуация става с помощта тригона на Слънце с ретрограден Уран (в ІІІ дом в Лъв). Този тригон насочва към промяна и търсене на нови, нестандартни решенвия. В ІІІ дом се намира и ретрограден Плутон, който предразполага към аналитичен и здравословен  подход към всички учения. Марс и Плутон сключват тригон и секстил към Асцедента, което дава физическа сила, енергия и наложителна трансформация на психиката.
Опозицията на Марс и Плутон е основа на конфигурация трапец ( два взаимно проникващи се тригона като върховете им се намират в секстил), а Марс, Юпитер, Нептун и Плутон съставят между себе си три секстила. Разположението Марс (в ІХ дом, в Риба) и аспектите секстил с Юпитер( в VІІ дом, в Козирог) и тригон с ретрограден Нептун (V дом, в Скорпион)  дава наклоност към духовни връзки и интерес към окултните науки и хатха йога. Аспектите на Юпитер секстил с Нептун тригон с Плутон показва стабилни връзки и разумен, творчески поход към религиите. Подкрепата от партньора се вижда от тригона на Луна (ІV дом, в Дева)  със  Сатурн /управляващ 7 дом и намиращ се в седми дом/. Нестандартния подход, който има този човек се вижда от конфигурацията Йод (Меркурий в Риба в Х дом в секстил със Сатурн и двете планети в куинконкс с Уран). Тук е съчетан интелекта на Меркурий, оргиналността на Уран и разумното търпение на Сатурн, което дава бавен, но стабилен прогрес. Положението на възлите Северен възел в ІV дом в Дева и Южен възел в Х дом в Риба показва, че родения трябва да положи повече усилия в семейството за сметка на работата и да приложи знанията от предишен живот в окултните науки, медицината и лечението. Този човек е имал рак на простата, травма на гръбнака и шип в коляното и със занимание с йога ( физически упражнения, почиставащи процедури и дихателни упражнения) успява да оздравее !!! и в момента е най-напреднал от всички, в групата по йога.

Хороскоп №3  на Жена

Родената притежава силна емоционалност, сензитивност и свръхчувствителност – съвпад на Слънце Марс и Меркурий в Рак в Х дом, Луна в Скорпион в І дом, Нептун в Скорпион – в тригон със стелиума в знака Рак. Има множествен квадрат между стелиума (Слънцето, Марс и Меркурий) с Юпитер във Везни в І дом, също квадрат на Слънцето с Асцедента, квадрат на управителя на Асцедента – Венера с Нептун /управител на VІ дом/, опозиция на Сатурн / в осми дом/ с Нептун /във втори дом/. Тези аспекти говорят за деликатно и нестабилно здраве, лесна внушаемост и силно изявена предразположеност към емоционални сривове и кризи. Възможни са здравословни проблеми, свързани с обмяната,  задстомашната жлеза и диабет /Венера в квадрат с Нептун/.

Тази трудна ситуация за здравето е възможно да се лекува по енергиен път (Плутон в ХІІ дом в Дева). Плутон участва в благоприятна конфигурацията – трапец , което посочва, че родената има начин да се излекува и да стабилизира своето здравословното и психическо състояние.
Сатурн сключва секстил със Слънцето и Марс, и тригон с Плутон – тези аспекти дават сила, физическа енергия, дисциплина и търпение. Секстила на Слънцето с Плутон дава необходимата енергийна трансформация и издържливост, а тригона на Слънцето с ретроградния Нептун, който е управител на VІ дом намиране по интуитивен път на верния начин за подържане на здравето.
Съвпада на Меркурий със Слънцето и Марс и позитивните аспекти (секстилите с Плутон и Уран, и тригона с Нептун ) са предпоставка за дълбоко, нестандартно, интуитивно и творческо мислене. Възможни са способностти или изявени интереси в областта на химията, медицината, психологията, фармацията…и духовните науки. Още повече Меркурий и Нептун са управители на Южния Възел (в Дева в ХІ дом) и  Северния възел (в Риба в V дом).
В действителност това е жена, която е страдала дълги години от диабет, но благодарение на йога – напълно се е излекувала.
Родената е завършила медицина и фармация.

Данни за посочените  хороскопи:

1.  Парамаханса Йогананда
роден на 05.01.1893 г. 21:29:25 ч. (GMT: 15.29.25 ч.)
ширина 25°  51’N, дължина  82° 30’E, Горакпур, Индия
2.  Мъж
роден на  09.04.1960 г. 09:57 ч. (GMT: 07.57 ч)
Ширина 42° 40’N, дължина 23° 18’E, Кулата,  България
3.  Жена
родена на 13.07.1970 г. 12:30 ч. (GMT: 10.30 ч)
Ширина 42° 40’N,  дължина 23° 18′ E, София,  България