България и светът, Уран и Нептун

Всеизвестно е, че тежките планети, чрез своите бавни ъглови движения, могат да са най-точни ориентири за страните и народите, както и за цялото човечество. Но днес има две от тях – Уран и Нептун – които имат тук голям приоритет. Защо? Защото от 2003-та година, когато Уран навлезе в Риби, та до 2011 година, когато Уран и Нептун едновременно ще напуснат Риби и Водолей, двете планети “работят и ще работят” в режим на взаимна рецепция. А същото означава, че всяка от тях транзитира знака на другата, от което произлиза, че на ход е процес на най-мощно взаимно проникване (дифузия) между двата знака и двете планети, както и между влиянията, които те оказват. А другата особеност тук е, че последното им съединение (на 2.02.1993 г.), даващо информация за конкретните проявления на тази рецепция, е станало не къде да е, а в Козирог – знакът, на който от най-стари времена (базисно) е подчинена България и нейната територия.

Но нека най-напред стъпим на някои фундаменти. Какво е Уран? Ако имаме радиопредавател, излъчващ примерно на 92 MHz, а едновременно и приемник, настроен на същия диапазон, приемникът ще улови излъчения сигнал. Защо? Защото ще се осъществи резонанс помежду им. Та подобен резонанс непрекъснато се осъществява между отделните хора или народи и онова от външния свят – по-близко или по-далечно – което е подобно или е същото чрез своето излъчване. А към другото отвън, което го няма вътре в тях, те не проявяват никакво отношение, нямат афинитет и не се свързват по какъвто и да е начин с него. Освен ако не бъдат насилени. Така че Уран е онази радиолампа, чрез която функционира законът за подобието и чрез която хората и народите осъществяват съобщения и взаимодействия с други хора и народи от външния свят – приятелски настроени.

Но пътувайки към подобното отвън (и разграничавайки се от разнородното там), хората и народите пътуват и към самите себе си. Така те засилват своите индивидуални качества и характеристики и силно увеличават жизнената си сила. Значи: вътрешното и неговото външно подобие са в диалектично единство – едното подсилва другото и другото първото, защото се осъществява резонанс помежду им, сиреч – пренос на информация и енергия помежду им. Оттук: всяка по-продължителна изолация или самоизолация на човек или народ почти винаги има фатални последици, което вече и стана с България и българите по времето на комунизма. Но и всяко сдружаване (активни отношения) с други хора и народи, чужди на природата им, могат да имат още по-фатални последици, както също е ставало и тепърва може да стане с България и българите.

Нека сега вземем бучка сол и я пуснем в чаша с вода. Скоро ще забележим, че бучката изчезва, а резултатът е солен разтвор. Тъй също, с каквото и да влезе Нептун в съприкосновение, най-напред той размива формите, границите и отличителните белези между нещата и в крайна сметка те се стават способни да се смесят. Какво може да стане тогава при съединение на Уран и Нептун, или при тяхната взаимна рецепция? Между фактора, който обособява и индивидуализира (Уран) и фактора, който премахва индивидуализацията и унифицира (Нептун)? При това, унифициращият фактор Нептун действа на полето, където става диференциация по групи (Водолей, дом 11), а индивидуализиращият и диференциращ фактор Уран – на полето, където става унифицирането (Риби, дом 12).

В 11-ти мундантен дом, както вече казахме, се осъществява диференцирането на обществата и обособяването на обществените групи и организации (партии, съюзи, сдружения, асоциации, обществени класи и пр.), а в глобален план – на държавите, нациите, религиозните общности, културите и цивилизациите. Но когато Нептун транзитира този 11 мунданен дом (Водолей) и е в положение на взаимна рецепция с Уран, получава се най- усилено “размиване” на границите и различията между горепосочените групи и общности и се проявява силна тенденция към унификация, т.е. глобализация в световен план и тоталитаризация – в национален. Как? С постепенното налагане на общ и единен стандарт, примерно – единен език (английски), единна масова култура и начин на живот (американски), единна информационна система (Интернет) , единна валута (долар, евро), единна финансова система, големи съюзи между държави и пр. А вътре в страните – най-често чрез появата на нови партии от тоталитарен тип или чрез големи и безпринципни коалиции между разнородни партии.

В същото време в 12-ти мунданен дом става оголването на обществените групи от техните видими (материални) черупки-граници, за да се изявят нематериалните им общочовешки компоненти и ценности и така – да стане възможно общуването помежду им. Идеи като всеобщо братство и равенство, мечти за духовно обединяване, социално равенство и комунизъм могат да “виреят” само тук. Какво става, обаче, когато Уран преминава през това поле на идилия, нарушава ли я той с нещо? Нарушава я, разбира се, защото Уран винаги се стреми към обособяване на групи по някакъв признак. И тогава: какво най-общо е започнало да става в крайна сметка? Започнала е да настъпва ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – там където преминава Нептун, и нейният антипод – АНТИГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – там, където преминава Уран. А на национално равнище е започнал да настъпва все по-нарастващ хаос и реакция, най-осезаеми сред някои народи от ислямския свят, които се чувстват все по-застрашени за идентичността си. И опасното тук е, че процесите на глобализация и антиглобализация вече създават нарастващи напрежения и между големите международни финансови интереси и групировки, както – и между самите цивилизации.
Как цялата тази ситуация се отразява на някои отделни страни и региони, според съответните им базисни зодиакални влияния?

Европейски съюз – базисно Лъв, поради което Водолей е д.7, а Риби – дом 8. Дифузията между тези два дома и знака най-кратко може да се определи като трансформиране (д.8) на Евросъюза чрез разширяването му и приемането на нови страни-членове-партньори (д.7). Но съществува не малка опасност точно това да го направи твърде проницаем за терористични и мафиотски структури, с всички възможни тук следствия. Може още да се предположи, че Евросъюзът ще влезе в много тесни икономически отношения с Русия (Водолей), заради нейните природни ресурси, а продукцията на страните от тихоокенския регион (Китай, Япония, Корея) ще му създаде икономически затруднения. Европа трябва да е много нащрек и с ядрените си ел-централи и с въздушния трафик (самолети), както и с някои обществени (националистични) настроения. Всичко горепосочено с най-голяма сила важи за Франция и Италия (и двете базисно под Лъв).

САЩ – базисно Близнаци, дифузията е между домовете 9-ти (образование, религия, далечни страни, стратегии, бъдеще, експанзия) и 10-ти (власт, влияние, контрол, правителство). Износ на власт, влияние и масова култура, разширяване на властта и влиянието чрез електронни средства и авангардни технологии, ново ниво на рекламата, мощно пропагандиране на американския начин на живот, контрол върху религиозния живот и убежденията вътре в страната и по света, голям прогрес в астрологията – астролози ще подпомагат решенията на правителства и президенти.

Русия – базисно Водолей. Дифузията е между д.1 (национална воля и енергия, основни национални стремежи, герои и митове) и д.2 (пари, икономика, производство, песни, национална кухня), което означава, че темпът към икономическо оживление ще се запази и същото ще има много привърженици и последователи, но руснаците много трябва да внимават с алкохола и опиатите, както и с появяващите се нови масови илюзии (и масови илюзионисти). На ход е създаване на популярна музика с голямо обществена влияние.

Ислямският свят – базисно Скорпион (дом 1). Ще рече: дифузията тук е между дом 4 (минало, фундамент, традиция, национални чувства) и дом 5 (обединяващи фигури, популярни личности, популярно изкуство, танци, обединяващи тенденции). Връщане към някои исторически и културни фундаменти от миналото с цел обединяване, макар че Уран в дом 5 ще действа точно в противоположната посока. Връщане към религиозните основни (Нептун в дом 4). Обществен хаос и брожения следствие това. Голямо развитие на фолклора и на популярното изкуство на фолклорна основа, създаване на мощни тв. предаватели и телевизии (Уран в д.5, Ал Джазира) с обединяващи функции.

Турция – базисно Рак + Скорпион и Риби. Мегаполисът Истанбул и околната територия базисно е под Рак, ще разгледаме тях. При това положение дом 1 ще е Рак, а Риби ще е д.9 и Водолей – д. 8. Голяма трансформация в религиозните убеждения и напрежение на верска основа, множественост и разнобой в религиозните и философски убеждения (диференциаторът Уран в д. 9). Религията заплашва да причини много вътрешни и външни сътресения и проблеми, ако стане водещ фактор. Религиозна и икономическа експанзия, действащи в симбиоза, агресивна икономика, но и опасност от икономическо изтощение. Износ и трансфер на упойващи вещества (Нептун в д.8, Уран в д.9), възможни са и атентати по религиозни и други подбуди. Разрастващи се прояви на агресия.

Гърция – базисно Дева. Дифузията е между дом 7 (партньори, врагове) и д.6 (работа, технологии, работна ръка, служби). Износ на технологии, инвестиции и работна ръка, голям внос на същото. Последното създава хаос в пазара на труда, трудовите отношения и държавните служби (Нептун във Водолей и в д.6). Усилено търсене на външни партньори в сферата на авангардните технологии (владетелят на д.6 Уран – в д.7).

България – базисно Козирог. Поради което дом 1 е Козирог, дом 2 – Водолей и дом 3 – Риби. Дифузията сега е между д.2 (пари, национални ценности, икономика, производство, национална кухня, популярни песни) и д.3 (съседни страни, образование, език, наука, комуникации, медии, враждебна религиозна пропаганда). Оттук – на ход е всеобхватно и безпрепятствено, най-често контрабандно икономическо проникване от съседни страни, създаващо голям икономически хаос и разруха (Нептун в д.2), внос на химически производства и упойващи вещества (наркотици) от същата посока, износ на ел.енергия (Уран), нови технологии и производства, стоки и национален капитал в съседни страни (владетелят на д.2 Уран – в д.3). Голяма консумация на алкохол и упойващи вещества (Нептун в д.2), внос на популярна музика от съседни страни (чалга), най-активно съдействаща за тази консумация и за общественото разложение, внос на враждебна религиозна пропаганда от същата посока. И най-активно съдействие за всичко това оказват медиите и образованието. Но Уран в д.3, владетел на д.2, подсказва и още нещо: от 2003 година в България все по-масово се преподава и учи астрология (Уран) – един процес, стимулиран и от икономически причини, а астрологията вероятно скоро ще влезе и в някои университети.

Ала целият гореописан процес – глобализация и антиглобализация – може да се проследи с най-големи подробности и точно да се прогнозират неговите настоящи и бъдещи ефекти – за България, за други страни и за света. За целта трябва само по-внимателно да разгледаме картата на последното съединение на Уран и Нептун. Веднага в нея виждаме, например, че появата на националистични настроения, напрежения и съответни партии в България, дори и някои природни бедствия, имат своето точно и конкретно обяснение – прогресивна Венера от д.12, владетелка на д 7 и д.2 (най-силно действието е било април – август 2005 г.), прави квадрат на Марс в д 4. За това, обаче – друг път.

Алдебаран
16.03.2006 г.